خانه مطبوعات استان یزد -شماره ثبت 594

اخبار و فراخوان های خانه مطبوعات استان یزد

خانه مطبوعات استان یزد -شماره ثبت 594

اخبار و فراخوان های خانه مطبوعات استان یزد

(لیست بروز رسانی می شود)بر اساس ثبت نام جدید  آخرین تعداد تا مورخ 20تیرماه 94 = 73 نفر 

1- جواد آذرنگار فرزند علی بمان- روزنامه بشارت نو - سمت :مدیر مسئول

2- اعظم السادات میرجلیلی فرزند سید علی محمد - هفته نامه ندای یزد - سمت:خبرنگار

3- مسعود میرجلیلی فرزندابوالقاسم-نشریه ندای یزدوخبرگزاری ایرنا-سمت:خبرنگاروعکاس خبری

4 - سعیده السادات درخش فرزند سید علی اصغر - نشریه روزنگار - سمت:  سردبیر  

5 - محمد رضا حایری زاده فرزند علیرضا  -  روزنامه کیهان - سمت: سرپرست و خبرنگار

6 -  ابوالفضل محمدی فرزند محمد حسن - نشریه صنعت یزد -سمت :  روزنامه نگار

7 - حمیدرضا دهقان بنادکی فرزند احمد - خبرگزاری ایسنا - سمت: سرپرست و خبرنگار

8 - مهدی عسکری کامران فرزند محمد تقی خان - نشریه ندای یزد - سمت: مدیر مسئول

9 - محمد رضا ابرقویی فرزند علی - نشریه نسیم یزد - سمت: مدیر مسئول

10 - محمد مهدی فاضلی شورکی فرزند محمد -نشریه یزد امروز - سمت: سردبیر 

11 - محمد فاضلی شورکی فرزند صادق - نشریه یزد امروز - سمت: مدیر مسئول

12 - کاظم صادق پور فرزند علی -روزنامه قدس - سمت: سرپرست

13 - حمید صادقی مقدم فرزند محمد - گلبانگ کویر - سمت: سردبیر و روزنامه نگار

14 - ملک مسعود ملک فرزند اکبر - نشریه ملک یزد - سمت: مدیر مسئول

15 - حمیده کاظم پور فرزند  محمود - نشریه ندای یزد - سمت:  روزنامه نگار

16 - نجمه محمد حسینی فرزند محمد - نشریه بشارت نو - سمت:  روزنامه نگار

17 - زهرا افضلیان فرزند عباسعلی - روزنامه قدس - سمت خبرنگار

18 - محمدحسین صداقت فرزندرجبعلی-روزنامه رسالت وجام یزد-سمت سرپرست و مدیرمسئول

19 - محمود رضا رحمانی فرزند عباسعلی - خبرگزاری ایرنا - سمت: خبرنگار

20 - سمیه گلابگیریان فرزند محمد - خبرگزاری ایکنا - سرپرست و خبرنگار

21 - کبری دانشی دهج فرزند مراد - خبرگزاری ایرنا - سمت: خبرنگار

22 - الهه بهمن آبادی فرزند محمود  - روزنامه ایران - سمت:  روزنامه نگار

23 - عباس ماندگاری فرزند رضا - روزنامه جام جم - سمت: سرپرست

24 - بهناز عسکری فرزند اصغر - روزنامه اطلاعات - سمت :خبرنگار

25 - اکبر خیرخواه فرزند علی - روزنامه ابرار - سمت: سرپرست

 26 - رضا سلطان زاده فرزند علی اکبر - آیینه یزد - سمت: مدیر مسئول

27 - سید ضیاء میر رحیمی فرزند سید اکبر - خبرگزاری دانشجو - سمت: سرپرست

28 - مهدی جلیلیان فرزند اله مراد - خبرگزاری فارس -  سمت: سرپرست و خبرنگار

29 - نیره شفیعی پور فرزند محمود - خبرگزاری مهر - سمت: سرپرست و خبرنگار

30 - محمد مسعود ارکان فرزند محمد مهدی - پیمان یزد - سمت: مدیر مسئول

31 - مجید وطنخواه  فرزند اکبر - روزنامه جوان - سمت: سرپرست

32 - محمد حسین فلاح تفتی فرزند مرتضی - خبرگزاری ایرنا - سمت: خبرنگار

33 - فرهاد حسینی فهرجی فرزند حسین - روزنامه ایران - سمت: سرپرست

34 - فرهاد انتظاری فرزند محمد آقا - خبرگزاری آریا - سمت : سرپرست 

35 - کاظم سبحان زاده فرزند عبدالخالق - نشریه آیینه مهر - سمت: مدیر مسئول

36 - ندا سبحان زاده فرزند کاطم - خبرگزاری جمهوری اسلامی - سمت:  روزنامه نگار

37 - محمد حسین تشکری بافقی فرزند محمد - افق کویر - سمت :مدیر مسئول

38 - سید امیر حسین حاتمی نسب فرزند سید محمد - مهندسی ارتباطات - سمت: مدیر مسئول

39 - اسماعیل جهانبخش فرزندپاشا-خبرگزاری جمهوری اسلامی-سمت: مدیرمسئول وسرپرست

40 - سیدولی میرجلیلی فرزندسیدعلی اکبر-سمت:سرپرست روزنامه جمهوری اسلامی

41 - سید محمد مهدی میرجلیلی فرزند سید ولی - سمت: سرپرست روزنامه سیاست روز

42 - محمود عسکری کامران فرزند محمد تقی - سمت: سردبیر نشریه ندای یزد

43 - سید مصطفی میرجلیلی فرزند سید ولی - سمت:  روزنامه نگار روزنامه جمهوری اسلامی

44 - سهیل شریعتمداری فرزند: امیرمحمد- سمت: مدیر مسئول هفته نامه صنعت یزد 

45 - سمیه شرف دینی فرزند محمد علی - سمت:  روزنامه نگار روزنامه قدس در استان یزد  

 46 - عباس رحیمی فرزند اکبر - بیمه شده سرپرستی روزنامه کیهان در استان یزد  

47 - علی آزاد شده حسینی فرزند بمان - بیمه شده سرپرستی روزنامه کیهان در استان یزد  

48 - محمد صادق سبحان زاده فرزند کاظم - سمت:  روزنامه نگار نشریه آیینه مهر

49 - مجید میرجلیلی فرزند ابوالقاسم -سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

50 - محمدجواد عرفان فر فرزند حسین - سمت: مدیرمسئول نشریه روزنگار

51 - محمدعلی شاهنده فرزند احمد- سمت: مدیرمسئول نشریه روزنه

52 - اشرف بهادران فرزند غلامرضا- سمت: روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

53 - ابوالقاسم خلیفه لو فرزند محمد-سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

54 - محمدرضا شهبازی فرزند جلال - سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

55 - علی محمد میرحسینی فرزند محمدحسن - مدیرمسئول نشریه روزخوب

56 - اکبر یزدانی فرزند غلامرضا -سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

57 - مصطفی بهمن آبادی فرزند اکبر - سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنگار

58 - امین سامعی فرزند محمدصادق - سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنگار

59 - بنفشه جاهد فرزند حمزه - سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنگار

60 - رها سالاری فرزند یدالله - سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنه

61 - محمد محمدی نژاد فرزند احمد- سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنه

62 - علی کریم پور ملکی فرزند احد- سمت:  روزنامه نگار نشریه روزنه

63 - مجید وفایی شاهی فرزند آقا رضا- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

64 - طاهره کاظمی مخبر فرزند محمدتقی- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

65 - شیوا زارع فرزند محسن- سمت: روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

66 - سیدابوالفضل سیدمحسنی فرزند سیداحمد- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

67 - الهام باقی آبادی فرزند محمود- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

68 - ساجده السادات درخش فرزند سیدعلی اصغر-سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

69 - محمدابراهیم علیخانی فرزند محمد مهدی سمت: سرپرست روزنامه اطلاعات

70 - حسین حسینی فرزند حسن- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

71 - احمد آدینه سالاروند فرزند خدابخش- سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

72 - محمدرضا احمدی فرزند عباسعلی - سمت:  روزنامه نگار روزنامه بشارت نو

73 - مجید سعیدی فرزند محمد - سمت: مدیرمسئول نشریه میبدنوین